U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De heksen van Benevento

Gepost 2017/02/22

NL 

Vandaag de dag ontdekt La Strega de legende van de heksen van Benevento...


Deze legende is zeer schilderachtig en heeft nieuwsgierigheid opgewekt 
bij veel mensen doormiddel van zijn occulte en mysterieuze charme. Het is diep geworteld in de Samnitische traditie en inspireerde de naam van ons Bedrijf, evenals de beroemde likeur uit Benevento (Strega) en de Russische componist Moussorgsky toen hij '' Nacht op de kale berg '' componeerde in 1867.

De legende van de heksen van Benevento heeft een zeer oud beginpunt waarvan de oorsprong is gebaseerd op basis van de mix van culturen die altijd al in de stad hebben gehabitueerd. Een aantal geleerden traceren de mythe terug naar de Romeinse tijd gedurende de verering van de godin Isis, maar de mythe vloeit duidelijk meer voort uit de Lombardische overheersing, dat circa 500 jaar duurde. 
De Lombarden, hoewel ze zich hadden bekeerd tot het christendom, bleven heidense culten vereren onder de verschillende vormen van rituelen, inclusief de verering van de bomen, die ze als heilig belijden. Deze rituelen bleven voortgaan, zelfs tijdens de heksenjacht tussen 1400 en 1600 toen men geloofde dat Benevento het meest favoriete stad in Europa was, als gevolg van de vrijwel totale gebrek aan vervolging van deze riten. De legende meldt dat de heksen samen kwamen op zaterdag avonden, aan de oevers van de rivier Sabato (zaterdag), en vervolgens de heksensabbat dansten onder een walnotenboom.

We kunnen gemakkelijk ter plaatse het historische feit dat deze legende heeft gegenereert achterhalen. De uitvoering van de heidense rituelen door de Lombarden maakte de lokale vrouwen erg nieuwsgierig. Deze lokale vrouwen werden vermoedelijk ook aangetrokken door het voedsel dat de Lombarden voor hun goden onder de bomen offerden, waardoor ze de rituelische plekken bezochten en zo uiteindelijke deelnamen in de rituelen.

Dit bleef zo doorgaan en het werd steeds onaangenamer voor andere christenen dat er dus toe leidde dat deze vrouwen gebrandmerkt werden als heksen. Deze legende komt ook tot uiting in de lokale taal, Janara betekent in feite heks in het dialect, dit woord is waarschijnlijk een verbastering van de naam van de godin Diana die in Benevento werd vereerd tijdens de Romeinse tijd, of vloeit het voort uit het Latijnse woord Ianua welk vertaalt naar deur of deuropening en impliceert volgens het populaire geloof dat heksen onder de deur als een windvlaag konden.

 

 

Ben je op zoek naar meer informatie ? Laat een reactie achter of neem gerust contact met ons op ! 

 

 

 

(Diana en de maan, 1685) 

 

ENG

Today, La Strega discovers the legend of the Witches of Benevento.

This legend is very picturesque and has excited curiosity in many people due to it’s occult and mysterious charm. It is deeply rooted in the Samnite tradition and inspired the name of our company, as well as the famous liqueur from Benevento (Strega) and the Russian composer Moussorgsky when he composed ''Night on the bare mountain'' (1867).

The legend of the witches of Benevento has ancient begins and has it’s origins based on the mixture of cultures that have always populated the city. Some scholars trace the myth back to the Roman times with the worship of the goddess Isis, but the myth derives more obvious from the Lombard domination that lasted for 500 years.

The Lombards, although having converted to Christianity, continued to profess pagan cults that among the various forms of rituals, included the veneration of trees, considering them sacred. These rituals continued even during the witch hunts between 1400 and 1600 when it was believed that Benevento was the witches most favourite city across Europe, due to the almost total lack of persecution of these rites. 
The Legend says that the witches would meet on Saturday night, on the banks of the river Sabato (Saturday), and danced under a walnut tree the Witches' Sabbath. 
We can easily spot the historical fact that has generated this legend, the implementation of the pagan rituals by the Lombards made the local women very curious. These local women were probably also attracted by the food that the Lombards sacrificed to their gods under the trees, wich made them approach the ritual places and made them take part in the rituals too, becoming so, unpleasant to others Christians and ending in them being branded as witches. 
This legend is also reflected in the local language, in fact, the witch is called in dialect Janara, this word is likely a corruption of the name of the goddess Diana, who was venerated in Benevento during Roman times, or flows from the Latin word Ianua wich translates to door or doorway implies the popular belief that witches could get under the door like a gust of wind.

Would you like to discover more about this ? Feel free to leave a comment or contact us !